Bağımlılık TerapisiAlkol ve madde bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan bir sorun olduğu bilinmektedir. Madde bağımlılığı, keyif verici bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alınımının devam etmesi, maddeyi alma isteğinin durdurulamaması ve madde alınamadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması durumu olarak tanımlanmaktadır (Arıkan, 2011). Risk faktörleri ve koruyucu faktörlerin etkileşimi, kimi kişilik özelliklerinin sosyal risklerle birleşmesi, belirli bir bölgede yaşamanın ya da sosyal sistemlerden dışlanmanın kolaylaştırıcı rol oynaması gibi pek çok değişken bağımlılığın etiyolojisinde tartışılmaktadır (Polat, 2014).

Günümüz dünyasında insanlar gün içinde pek çok farklı sorunla karşılaşmakta, farklı stresörlere maruz kalmaktadır. Yaşanılan sorunlarla baş etmek zaman zaman zor olabilmektedir. Bireylerin karşılaştığı sorunlarla baş edebilmesi ve çözüm üretebilmesi için açık bir zihinle düşünmesi, bunlara uygun davranışlar geliştirmesi gerekmektedir. Sorunların çözümü için kullanılan madde, kişiyi uygun düşünme, duyma ve davranmadan uzaklaştırır. Maddenin yaşama biçimi olması ve bireyin kendini çözümsüz hissetmeye başlaması madde kullanımını artırır. Bir süre sonra madde kullanma, getirdiği sorunlarla “başa çıkma” mekanizması olarak algılanır (Sağkal, 2005).

Alkol ve madde bağımlısı bireylerin çoğu zaman alkol ve maddeyle ilgili bir sorunları olmadığını düşünmesi tedaviden uzaklaşmalarına yol açmaktadır. Bağımlılık hem aileyi hem de toplumu etkilemesiyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle tütün, alkol ve yasadışı madde kullanımı bir yandan toplumların ölüm oranlarını etkilerken diğer yandan aşırı ekonomik maliyetlere, yoksulluğa, aile dinamiklerinin sarsılmasına ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde önemli çabaların boşa çıkmasına zemin hazırlamaktadır (Galea ve ark., 2004).

Fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik dinamiklerle ilişkili olarak ortaya çıkan madde bağımlılığı yine bu kavramlarla ilişkili çok boyutlu bir tedavi sürecine sahiptir ve tıbbi tedavinin yanı sıra, psiko-sosyal tedavi ve sosyal rehabilitasyon programlarını da içermektedir (Köknel, 1998). Alkol ve madde kullanım bozukluklarına diğer psikopatolojiler de sık olarak eşlik etmekte ve eş tanıların varlığı bozuklukların görünümü, tedavi süreci ve gidişini etkilemektedir (Bilici ve ark., 2012). Alkol ve madde kullanım bozukluklarının ve bu bozukluklara eşlik eden psikopatolojilerin geriye dönük değerlendirilmesi bu bozuklukların klinik özellikleri ve tedavileri hakkında bilgilerimizi artırabilir (Mırsal ve ark., 2000). De Angelis (1991) toplum tarafından dışlanan bireyin tedavi sonrasında, çalışıyorsa işine, okuyorsa okuluna gidemediğini; hem aile ortamında hem de sosyal ortamında ilişki bozuklukları yaşadığını açıklamaktadır. Toplum tarafından reddedilen ve sosyal statü kaybı yaşayan bağımlı bireyler, içe kapanma, düşük öz saygı ve depresyon gibi sorunlar yaşamakta, sosyal işlevsellikleri azalmakta, bu durum ailevi ve mesleki sorumlulukların yerine getirilmesini güçleştirmekte ve ekonomik kayba sebep olarak kişinin hayat standartlarını olumsuz etkilemektedir (Corrigan ve ark. 2009; Türkmen, Kumaşoğlu ve Akyol, 2015; Çam ve Ayakdaş Dağlı, 2017).

Alkol ve madde bağımlılığı sorununa çözüm yolları üretirken bütüncül bir bakış sergilenmediği takdirde, madde arama ve kullanma davranışlarının nüksetmesi ile kalıcı çözüm önerilerinin sunulamaması gibi durumlar ortaya çıkmaktadır (Erbay ve ark., 2016).

Madde bağımlısı bireylere uygulanacak tedavi ilkeleri şu şekilde özetlenebilir:

  1. Uygulanacak tedavi yöntemi madde bağımlısının bireysel özelliklerine göre oluşturulmalıdır. İlaç ve psiko-sosyal müdahaleler birlikte uygulanmalıdır. Etkili bir bağımlılık tedavisi bireyin sadece madde kullanımıyla değil, sosyal, ailevi, ekonomik ve yasal sorunlarını da ele almayı içermektedir.

  2. Madde kullanım bozukluğu olanlar tedavi olma ve kullandıkları maddeyi bırakmada kararsızlardır. Bu nedenle karar verdikleri dönemde tedavinin hazır olması önemlidir. Tedavi programı süreklilik göstermeli ve madde bağımlısı bireyin değişen gereksinimlerine uyabilmelidir.

  3. Bireyin tedavi sırasında madde kullanımı olup olmadığı sürekli araştırılmalıdır (Akt. Erkükçü-Akbaş ve Mutlu, 2016).

  4. Toplumun bağımlılık yapıcı madde kullanan bireylere yönelik tutumlarının ve bu tutumları etkileyen faktörlerin araştırılmasının bağımlılığın psiko-sosyal tedavi alanına katkı sağlayacağı ve yeni bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir (Yılmaz ve Şaşman-Kaylı, 2020).


Evren ve arkadaşlarına (2007) göre madde ile ilişkili bozuklukların tedavisinin, hastanın yoksunluk ve sonrasında devam eden maddesiz yaşamına yönelik ilaç tedavilerini ve psikososyal bir iyileştirme programını kapsaması gerekmektedir. Psikoterapi süreci; madde bağımlısı birey ile iyi ve destekleyici bir ilişki meydana getirme, intrapsişik süreçlerin, hastanın yorum ve inanç sistemlerinin yeniden yapılanmasını sağlama, bilişsel olarak yeniden yapılandırma ve işlevsel olmayan inançların tartışılması gibi teknikler kullanarak bağımlıların kendilerini ve problemlerini fark etmelerini sağlama, bu problemlerle baş edebilemk için istek ve yeti hissetmelerini sağlama gibi hedefler vasıtasıyla bağımlının iyileşmesine fayda sağlar (Ögel, 2010). Madde kullanım bozukluklarında bilişsel davranışçı terapi (BDT), hastaların zararlı ve bağımlılık yapan maddelerden sakınma ile ilgili hedeflerine ve yeni yaşam becerileri edinmelerine yardım etmeyi hedeflemekte ve hastaların öz yeterliliklerini yeniden inşa edip yaşam stresini azaltmayı, dolayısıyla da problemin döngüsel şekilde tekrar nüksetme ihtimalini zayıflatmayı amaçlamaktadır (Leahly 2004). Yıldırım ve Sütçü’nün gözden geçirme çalışmasında madde kullanımı ile ilişkili bozuklukların tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisi’nin (BDGT) etkili bir müdahale olduğunu gösteren pek çok bulgu mevcuttur. Bu bulgular, grup terapi müdahalelerinin genellikle daha az maliyetli olduğu ve daha çok bireye ulaşma imkanı sağladığı göz önüne alındığında (Marques ve Formigoni 2001) pratikte bireysel terapiye nazaran grup terapisinin daha çok kullanılmasının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda şema terapinin bağımlılık üzerinde etkili bir teknik olarak kullanıldığını görülmektedir. Ball (1998, 2007) erken dönem uyum bozucu şemaların madde bağımlısı bireyin hastaneye ulaşma ve tedavi süreci ile bağlantılı olduğunu belirtmiştir (Akt. Alevsaçanlar, 2015). Madde bağımlılığı tedavisinde erken dönem uyum bozucu şemaların aktivasyonu uyumsuz baş etme ve kaçınma stratejilerine yol açarak relaps için risk faktörü olarak görülmektedir (Ball ve Young, 2000). Ball (1998) erken dönem uyum bozucu şemalarla çalışmanın şemaların kararlılığı, yaygınlığı, kişilik özelliklerine benzerliği ve madde kullanımının altındaki olası etkileri nedeniyle madde bağımlılığında iyi sonuçlar verdiğini belirtmektedir (Akt. Alevsaçanlar, 2015) .

KAYNAKÇA

Alevsaçanlar, S. (2015), Madde Bağımlılarında Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Şema Sürdürücü Başa Çıkma Davranışları: Şema Terapi Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul.

Arıkan, Z. (2011), Bağımlılık Tedavisinde Karşılaşılan Güçlükler ve Bunlarla Başaçıkma. Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Klavuzu içinde (233-238). Ankara: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Ball, S. A. (1998), Manualized Treatment For Substance Abusers With Personality Disorders: Dual Focus Schema Therapy. Addictive Behaviors, Vol. 23, No. 6, pp. 883–891.

Ball S. A., Young, J. E. (2000), Dual Focus Schema Therapy for Personality Disorders and Substance Dependence: Case Study Results. Cognitive and Behavioral Practice 7, 270-281.

Ball, S. A. (2007), Comparing Individual Therapies for Personality Disordered Opioid Dependent Patients. Journal of Personality Disorders, 21, 305–321.

Bilici, R., Uğurlu Karakuş, G., Tufan, E., Güven, T., Uğurlu, M. (2012), Bir Bağımlılık Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik Özellikler. Fırat Tıp Dergisi, 17(4): 223-227

Çam O, Ayakdaş Dağlı D. (2017). Alkol Bağımlılarında İçselleştirilmiş Damgalama, Suçluluk ve Utanç Duyguları. Bağımlılık Dergisi, 18(4), 145-151.

Corrigan PW, Kuwabara SA, O'Shaughnessy J. (2009), The Public Stigma of Mental Illness and Drug Addiction: Findings from a Stratified Random Sample. Journal of Social Work, 9, 139-147.

De Angelis, T. (1991). No one method better in treating addiction, The APA Monitor, S: 10.

Erbay, E., Oğuz, N., Yıldırım, B., Fırat, E. (2016), Alkol ve Madde Bağımlılığı Olan Bireylerin Başa Çıkma Tutumları. Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, 597 - 609, 28.12.2016

Erkükçü Akbaş, G., Mutlu, E. (2016), Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Kişilerin Bağımlılık ve Tedavi Deneyimler. Toplum ve Sosyal Hizmet 27 (1), 101-122

Evren C, Evren B, Yancar C, Erkiran M (2007) Temperament and Character Model of Personality Profile of Alcohol and Drugdependent Inpatients. Compr Psychiatry, 48:283-288.

Galea, S., Nandi, A., Vlahov, D. (2004), The Social Epidemio- logy Of Substance Use. Epidemiologic Reviews, S:26(1).

Köknel, Ö. (1998). Bağımlılık. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Leahly, RL. (2004), Bilişsel Terapi ve Uygulamaları (Çev. H. Hacak). İstanbul, Litera Yayıncılık.

Marques ACP, Formigoni MLO (2001) Comparison of Individual and Group Cognitive‐Behavioral Therapy for Alcohol and/or Drug‐dependent Patients. Addiction, 96:835-846.

Mırsal, H., Kalyoncu, A., Pektaş, Ö., Mırsal, N. ve Beyazyürek, M. (2000), Alkol Bağımlılığında Klinik Özellikler ve Sosyodemografik Değişkenler. Bağımlılık Dergisi, S:1(2).

Ögel, K., (2010), Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. İstanbul: Yeniden Yayınları.

Polat, G. (2012), Madde Bağımlısı Ergenlerin Tedavi Sonrası Toplumla Yeniden Bütünleşme Deneyimleri Ve Sosyal Sermaye Yaklaşımı Temelinde Sosyal Hizmet Müdahalesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sağkal, T. (2005), Alkol ve Madde Bağımlılığında Öğrenilmiş Güçlülüğün İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Türkmen SN, Kumaşoğlu Ç, Akyol T. (2015), Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) Biriminde Yatan Bireylerde İçselleştirilmiş Damgalama ve Yaşam Kalitesi. Bağımlılık Dergisi, 16(4), 182-191.

Yıldırım Erdoğan, Z., Tekinsav Sütçü, S. (2016), Madde ile İlişkili Bozuklukların Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(Suppl 1):108-128, doi: 10.18863/pgy.32564

Yılmaz, G., Kaylı Şaşman, D. (2020), Toplumun Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışları: Manisa İli Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1); 326-338